Bell Schedules

High School Regular Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 9:08 AM 68 min
Period 2 9:08 AM 10:16 AM 68 min
Period 3 10:16 AM 11:24 AM 68 min
Period 4 11:24 AM 12:00 PM 36 min
Lunch 12:00 PM 12:36 PM 36 min
Period 5 12:36 PM 1:44 PM 68 min
Period 6 1:44 PM 2:52 PM 68 min
Period 7 2:52 PM 4:00 PM 68 min
Middle School Regular Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 9:08 AM 68 min
Period 2 9:08 AM 10:16 AM 68 min
Period 3 10:16 AM 11:24 AM 68 min
Lunch 11:24 AM 12:00 PM 36 min
Period 4 12:00 PM 12:36 PM 36 min
Period 5 12:36 PM 1:44 PM 68 min
Period 6 1:44 PM 2:52 PM 68 min
Peirod 7 2:52 PM 4:00 PM 68 min
High School Assembly Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 9:00 AM 60 min
Period 2 9:00 AM 10:00 AM 60 min
Period 3 10:00 AM 11:00 AM 60 min
Period 5 11:00 AM 12:00 PM 60 min
Lunch 12:00 PM 12:40 PM 40 min
Assembly 12:40 PM 2:00 PM 80 min
Period 6 2:00 PM 3:00 PM 60 min
Period 7 3:00 PM 4:00 PM 60 min
Middle School Assembly Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 9:00 AM 60 min
Period 2 9:00 AM 10:00 AM 60 min
Assembly 10:00 AM 11:20 AM 80 min
Lunch 11:20 AM 12:00 PM 40 min
Periiod 3 12:00 PM 1:00 PM 60 min
Period 5 1:00 PM 2:00 PM 60 min
Period 6 2:00 PM 3:00 PM 60 min
Period 7 3:00 PM 4:00 PM 60 min
2 Hour Delay High School Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 10:00 AM 10:45 AM 45 min
Period 2 10:45 AM 11:30 AM 45 min
Period 3 11:30 AM 12:15 PM 45 min
Period 4 12:15 PM 1:00 PM 45 min
Lunch 1:00 PM 1:45 PM 45 min
Period 5 1:45 PM 2:30 PM 45 min
Period 6 2:30 PM 3:15 PM 45 min
Period 7 3:15 PM 4:00 PM 45 min
2 Hour Delay Middle School Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 10:00 AM 10:45 AM 45 min
Period 2 10:45 AM 11:30 AM 45 min
Period 3 11:30 AM 12:15 PM 45 min
Lunch 12:15 PM 1:00 PM 45 min
Period 4 1:00 PM 1:45 PM 45 min
Period 5 1:45 PM 2:30 PM 45 min
Period 6 2:30 PM 3:15 PM 45 min
Period 7 3:15 PM 4:00 PM 45 min